Utdrag ur

                  Stiftelseurkund för Svea Janssons Skogsstiftelse
§ 1
Stiftelsen, som grundats av Svea Jansson, har till huvudsakligt ändamål att inomJärbo, Ovansjö och Ockelbo kommuner eller någon eller några av dessa kommunertillskapa och vidmakthålla skogsområden, vilka skall för framtiden brukas enligt följande principer:

Röjningar och gallringar skall ske med måttlig styrka och med syfte att i första hand skapa kvalitetsproduktion. Genomhuggningar i tallskog av hög ålder skall tillåtas. Skogen slutavverkas först då det från skadesynpunkt kan anses motiverat. Särskilda huggningar, som kan försköna landskapsbilden, kan tillåtas.

På detta sätt skall i görligaste mån förverkligas stiftarens vilja att å områdena skall finnas sunda och vackra träd, som får utvecklas till full mognad, medan samtidigt viss hänsyn tages till naturvårdsintresset att skapa och bevara estetiskt tilltalande natur med lämplig fauna och markvegetation, ett med varsam hand tuktat skogslandskap liknande särskiltvälvårdad och försiktigt skattad bondeskog.  

Grundaren är medveten om att på grund av dessa föreskrifter avkastningen. kan förutsättas åtminstone under nu överskådlig tid bli genomsnittligt lägre än vid områdenas skötsel efter de metoder, som nu anses mest lönsamma, men anser, att ovan föreskrivna skötselmetoder ändå är försvarliga, eftersom skogarna bör kunna, tjäna forskningen och undervisningen på det forstliga området och dessutom innebära ett sådant förskönande av ifrågavarande trakter som kan värdesättas även av allmänheten, och vidare vara ägnade att bevara nu hotade beståndstyper och djurliv.

© Copyright Svea Janssons Skogsstiftelse